Vrienden van De Haven

De Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven is onlangs opgericht.


Het team, bestaande uit v.l.n.r. Joop van Brenk, Agnes Koops, Alice Aalbers, Jan van Goethem en Tijmen Kos,  gaat enthousiast aan de slag om het leven van onze cliënten zoveel mogelijk te veraangenamen! 

Oprichting
De stichting is opgericht op 21 januari 2016 middels notariële akte en draagt de naam: Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven.
De stichting heeft tot doel, om waar regulier financiële middelen ontoereikend zijn, de helpende hand te bieden om zaken mogelijk te maken, die het welzijn en de levensvreugd van bewoners en cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven bevorderen.

Beleidsplan 
Het bestuur werkt volgens een vastgesteld beleidsplan. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de verwerking en het beheer van de fondsen. Het beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI wetgeving, geldt voor onbepaalde tijd, maar zal indien nodig worden geactualiseerd.

Doelstelling en actueel beleid
Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven heeft statutair ten doel het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden om die te besteden aan activiteiten en voorzieningen die het algemeen welzijn van bewoners en cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven steunen. De stichting richt zich volledig op de hiervoor omschreven doelstelling. Donaties en giften aan Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de lokale media en in het jaarverslag wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft vrijwel geen beheerskosten. Bij ontbinding of liquidatie van de stichting zal een eventueel resterend liquidatiesaldo worden besteed in de lijn met de statutaire doelstellingen van de stichting.

Werving en beheer fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve wijze zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Bestaande contacten met diverse donateur en maatschappelijke organisaties worden actief onderhouden. Naast giften van donateurs, ontvangt de stichting regelmatig inkomsten uit gehouden activiteiten.
De fondsen van de Stichting Vrienden Welzijnsbevordering worden beheerd door de stichting zelf. Geworven fondsen worden zo direct mogelijk besteed aan geformuleerde doelen. Jaarlijks wordt zowel een jaarverslag als een jaarrekening opgemaakt.

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuursleden van Stichting Vrienden Welzijnsbevordering ontvangen geen enkele beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Besteding van fondsen
Besteding van fondsen vindt plaats op verzoek van het bestuur, medewerkers en familie van cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven. Het bestuur van de stichting beoordeelt of het verzoek past in de doelstelling van de stichting. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur ook voordrachten doen tot bestedingen.

Vriend worden van de stichting
U kunt Vriend worden van de stichting door u aan te melden per post of mail bij de secretaris.

Contact

Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven

Op de Ree 161

3752 GM  BUNSCHOTEN SPAKENBURG

Contactpersoon

Agnes Koops-Van Noortwijk

akoops@dehaven.nu

RSIN nummer

85998684

IBAN

NL49 RABO 0138 1609 29

 

Bestuurssamenstelling per 21-1-2016

De heer J.M.M. van Goethem, voorzitter
De heer J.B.Th. van Brenk, vice voorzitter
De heer T. Kos, penningmeester
Mevrouw A.M. Koops-Van Noortwijk, secretaris
Mevrouw A.L. Aalbers-de Graaf, lidDe Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum