Vrienden van De Haven


Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven

 
Contact
Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven
Op de Ree 161
3752 GM  BUNSCHOTEN SPAKENBURG
Telefoon: 033-2476700
E-mail:             vrienden@dehaven.nu 
Website:           www.dehaven.nu      
Secretariaat:     Mevr. Agnes Koops-van Noortwijk
Bankrekening:   NL49 RABO 0138 1609 29
KvK inschrijving: nr. 65147723
ANBI status:     RSIN/fiscaalnr. 8559 98 684

              

Oprichting
De stichting is opgericht op 21 januari 2016 bij notariële akte en draagt de naam: Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven.

Bestuurssamenstelling per 21-1-2016
De heer J.(Jan) M.M. van Goethem, voorzitter
De heer J.(Joop) B.Th. van Brenk, vice voorzitter
De heer W. (Walter) Schaap, penningmeester
Mevrouw A.(Agnes) M. Koops-van Noortwijk, secretaris
Mevrouw A.(Alice) L. Aalbers-de Graaf, bestuurslid

 

Beleidsplan 
Het bestuur werkt volgens een vastgesteld beleidsplan. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de verwerking en het beheer van de fondsen. Het beleidsplan is opgesteld voor onbepaalde tijd maar zal, indien nodig, steeds worden geactualiseerd.

Doelstelling en actueel beleid 
De stichting heeft statutair tot doel het verwerven en beheren van fondsen en gelden, die besteed worden om financieel de helpende hand te bieden bij extra voorzieningen of activiteiten, die buiten het reguliere budget vallen en het leven van de cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven veraangenamen. De stichting richt zich volledig op de hiervoor omschreven doelstelling. Donaties en giften aan Stichting Vrienden Welzijns-bevordering De Haven bereiken hierdoor hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de lokale media en in het jaarverslag wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft vrijwel geen beheerskosten. Bij ontbinding of liquidatie van de stichting zal een eventueel resterend liquidatiesaldo worden besteed in de lijn met de statutaire doelstellingen van de stichting.

Vriend worden
Om de doelstellingen van de stichting te realiseren, kunt u uw steun betuigen door vriend te worden van de stichting. Bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en andere geïnteresseerden kunnen tegen een jaarlijkse bijdrage vanaf € 10,-  lid worden.

Eenmalige gift
Wanneer u ons eenmalig wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken naar bankrekening
NL49 RABO 0138 1609 29 t.n.v. Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven te Bunschoten.

Speciale actie
Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een door u te bestemmen project binnen De Haven. Overweegt u om op deze wijze De Haven te steunen of hebt u vragen hierover, neemt u dan contact met ons op.

Fiscale aftrekbaarheid
De Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven is per 21 januari 2016 door de Belastingdienst erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting voor u fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl

Legaat of erfstelling
Natuurlijk kunt u de stichting ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de stichting in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk bedrag of percentage van uw bezittingen voor de stichting bestemd is. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Het is goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen successierechten verschuldigd zijn.

Werving en beheer fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve wijze zoals tijdens contacten met relaties zowel privé als zakelijk. Bestaande contacten met diverse donateurs en maatschappelijke organisaties worden actief onderhouden. Naast giften van donateurs, ontvangt de stichting regelmatig inkomsten uit gehouden activiteiten. De fondsen van de Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven worden beheerd  door de stichting zelf. Geworven fondsen worden zo direct mogelijk besteed aan geformuleerde doelen. Jaarlijks wordt zowel een jaarverslag als een jaarrekening opgemaakt.

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuursleden van Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven ontvangen geen enkele beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Besteding van fondsen
Besteding van fondsen vindt plaats op verzoek vanuit het bestuur, medewerkers en familie van cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven. Het bestuur van de stichting beoordeelt of het verzoek past in de doel- stelling van de stichting.

                                                                                  

                                                                             

 

Het team bestaande uit Joop van Brenk, Agnes Koops, Alice Aalbers, Jan van Goethem en Walter Schaap, is enthousiast aan de slag gegaan.                                         

                                                                     

JAARVERSLAG 2016

Op 21 januari 2016 werd de stichting opgericht met als doel de bewoners van Zorg- en Wooncentrum De Haven voorzieningen aan te bieden die bijdragen aan het welbevinden van cliënten (bewoners). De bewoners van De Haven zijn veelal ouderen uit onze samenleving die zijn opgegroeid in een tijd waar luxe een uitzondering was. Met gelden van donaties en opbrengsten van acties realiseert de stichting voorzieningen die het leven van de cliënten veraangenamen. Dit gebeurt op voordracht van de zorginstelling, de cliënten of de familie.

Wat hebben we in 2016 kunnen realiseren?
In juni werd een duo-fiets met elektrische ondersteuning aangeschaft. Hiermee is het voor de cliënten van De Haven mogelijk om samen met een familielid of vrijwilliger een fietstochtje te maken. De fiets is beschikbaar via de Receptie van De Haven.

 In juli werd de Qwiek.Up gerealiseerd. Een verrijdbare projector, die ingezet kan worden voor plafond- en muur projecties (beelden en geluid). Bijvoorbeeld een wandeling door het bos, een bezoek aan een groot aquarium of een optreden van André Rieu. De ervaring leert dat de spanning in het lichaam van de dementerende bewoner minder wordt en verzorgmomenten rustiger en sneller kunnen verlopen door de inzet van de Qwiek.Up. Daarnaast vangt de Qwiek.Up onrustige momenten in de huiskamers op. Door een combinatie van de beelden en de muziek wordt de sfeer vredig en rustig. Het gebruik kan zowel individueel als in groepsverband. Familie kan een persoonlijk document samenstellen van beelden van kinderen, kleinkinderen of dierbare plekjes, en deze via een USB-stick projecteren. Zo kan er worden ingespeeld op persoonlijke behoeftes van de cliënt, waardoor de kwaliteit van leven zichtbaar verbetert.

Verder kon er in december groen licht gegeven worden voor de aanschaf van een tweede fiets labyrint. Hiermee kunnen de bewoners op een stoel of rolstoel zittend, al trappend virtueel fietsen door bijvoorbeeld ons mooie dorp Bunschoten – Spakenburg. Via het stuur kunnen keuzes gemaakt worden waar men heen wil fietsen, bijvoorbeeld links of rechtsaf. Zo komen de bewoners vaak oude vertrouwde plekjes in Bunschoten – Spakenburg tegen en hierdoor kan steeds een andere route worden gefietst. De fietstochten blijven zo spannend en door steeds een andere fietsroute te kiezen wordt het geheugen getraind. Er kan ook gekozen worden voor een fietstocht door bijvoorbeeld Parijs. Door het fietsen worden de beelden zichtbaar op een groot tv scherm wat de cliënt het gevoel geeft van zich fysiek verplaatsen.

Voordat tot aanschaf van zaken wordt overgegaan wordt door het bestuur advies ingewonnen van deskundigen, artsen of fysiotherapeuten.

Met uw steun hoopt de stichting ook in 2017 weer mooie dingen te kunnen realiseren!

Namens het bestuur,

J.M.M. van Goethem
Voorzitter


Financieel Jaarverslag Baten & Lasten  - Balans 2016 

Inkomsten:

Opbrengst Tuinfeest                         €   5.030,00
Sponsoring                                      €   3.142,00
Transfer oude Stichting                     € 55.305,00
                                                 ______________
Totaal Inkomsten                                                                                                  € 63.477,00

 Uitgaven:

Aanschaf Duofiets                            €   6.435,00
Aanschaf Qwiek.up                          €   5.663,00
Kosten Verwenmaand                      €   7.739,00
Bankkosten                                    €      109,00
Kosten KvKoophandel                      €        57,00

 Totaal Uitgaven                        ______________                                                 € 20.003,00

                                                                                                                             _______________
Resultaat                                                                                                                 € 43.474,00

Toelichting:
De Stichting initieert zelf geen uitgaven ten behoeve van de cliënten van Zorg – en Wooncentrum De Haven maar beoordeeld uitsluitend aanvragen vanuit het Management Team van Zorg – en Wooncentrum De Haven;
de Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning. 

Balans per 31-12-2016


ActivaPassiva


Liquide middelen

€ 49.314,00

Eigen vermogen

€ 43.474,00Crediteuren 

€5.840,00

Totaal 

€ 49.314,00

Totaal 

€ 49.314,00


Toelichting:

  • Liquide middelen bestaan uit banktegoeden bij de Rabobank.
  • Bestemming voor het eigen vermogen dient nader bepaald te worden maar kan o.a. worden gebruikt voor bijdragen aan de beleeftuin (wanneer totale nieuwbouw klaar is) en aan verwachte verzoeken vanuit het Management Team van Zorg -en Wooncentrum De Haven voor aanschaf apparatuur of andere belangrijke voorzieningen voor de cliënenten van  Zorg- en Wooncentrum De Haven.


De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum