Vrienden van De Haven


Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven zet zich in voor het welzijn van cliënten die wonen in of gebruik maken van de diensten van Zorg- en Wooncentrum De Haven. Daarmee wil zij de dagelijks geleverde zorg ondersteunen met voorzieningen die het leven extra kleur geven. De stichting maakt in overleg met De Haven aanschaf van materialen en ontspanningsactiviteiten mogelijk die niet gefinancierd kunnen worden uit het reguliere budget. 

Wanneer u de cliënten van De Haven een warm hart toedraagt en wilt bijdragen aan een dag met een gouden randje, kunt u het werk van de stichting op verschillende manieren ondersteunen. Neem hiervoor gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact
Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven
Op de Ree 161
3752 GM  BUNSCHOTEN SPAKENBURG
Telefoon: 033-2476700
E-mail:             vrienden@dehaven.nu 
Website:           www.dehaven.nu      
Secretariaat:     Mevr. Agnes Koops-van Noortwijk
Bankrekening:   NL49 RABO 0138 1609 29
KvK inschrijving: nr. 65147723
ANBI status:     RSIN/fiscaalnr. 8559 98 684

Oprichting
De stichting is opgericht op 21 januari 2016 bij notariële akte en draagt de naam: Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven.

Bestuurssamenstelling per 21-1-2016
De heer J.(Jan) M.M. van Goethem, voorzitter
De heer J.(Joop) B.Th. van Brenk, vice voorzitter
De heer W. (Walter) Schaap, penningmeester
Mevrouw A.(Agnes) M. Koops-van Noortwijk, secretaris
Mevrouw A.(Alice) L. Aalbers-de Graaf, bestuurslid

Beleidsplan 
Het bestuur werkt volgens een vastgesteld beleidsplan. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de verwerking en het beheer van de fondsen. Het beleidsplan is opgesteld voor onbepaalde tijd maar zal, indien nodig, steeds worden geactualiseerd.

Doelstelling en actueel beleid 
De stichting heeft statutair tot doel het verwerven en beheren van fondsen en gelden, die besteed worden om financieel de helpende hand te bieden bij extra voorzieningen of activiteiten, die buiten het reguliere budget vallen en het leven van de cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven veraangenamen. De stichting richt zich volledig op de hiervoor omschreven doelstelling. Donaties en giften aan Stichting Vrienden Welzijns-bevordering De Haven bereiken hierdoor hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via de lokale media en in het jaarverslag wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft vrijwel geen beheerskosten. Bij ontbinding of liquidatie van de stichting zal een eventueel resterend liquidatiesaldo worden besteed in de lijn met de statutaire doelstellingen van de stichting.

Vriend worden
Om de doelstellingen van de stichting te realiseren, kunt u uw steun betuigen door vriend te worden van de stichting. Bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en andere geïnteresseerden kunnen tegen een jaarlijkse bijdrage vanaf € 10,-  lid worden.

Eenmalige gift
Wanneer u ons eenmalig wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken naar bankrekening
NL49 RABO 0138 1609 29 t.n.v. Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven te Bunschoten.

Speciale actie
Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een door u te bestemmen project binnen De Haven. Overweegt u om op deze wijze De Haven te steunen of hebt u vragen hierover, neemt u dan contact met ons op.

Fiscale aftrekbaarheid
De Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven is per 21 januari 2016 door de Belastingdienst erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting voor u fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl

Legaat of erfstelling
Natuurlijk kunt u de stichting ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de stichting in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk bedrag of percentage van uw bezittingen voor de stichting bestemd is. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Het is goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen successierechten verschuldigd zijn.

Werving en beheer fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve wijze zoals tijdens contacten met relaties zowel privé als zakelijk. Bestaande contacten met diverse donateurs en maatschappelijke organisaties worden actief onderhouden. Naast giften van donateurs, ontvangt de stichting regelmatig inkomsten uit gehouden activiteiten. De fondsen van de Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven worden beheerd  door de stichting zelf. Geworven fondsen worden zo direct mogelijk besteed aan geformuleerde doelen. Jaarlijks wordt zowel een jaarverslag als een jaarrekening opgemaakt.

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuursleden van Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven ontvangen geen enkele beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Besteding van fondsen
Besteding van fondsen vindt plaats op verzoek vanuit het bestuur, medewerkers en familie van cliënten van Zorg- en Wooncentrum De Haven. Het bestuur van de stichting beoordeelt of het verzoek past in de doelstelling van de stichting.

                                                                                  

JAARVERSLAG 2017

Ook in 2017 heeft Stichting Vrienden Welzijnsbevordering De Haven weer een aantal zaken, die het leven van bewoners en cliënten veraangenamen, kunnen realiseren.

Helaas heeft het bestuur van de stichting dit jaar vrij plotseling afscheid moeten nemen van haar penningmeester, de heer Tijmen Kos. Gelukkig was de heer Walter Schaap bereid de functie van penningmeester op zich te nemen, waardoor de stichting weer een compleet bestuur heeft.

Door een aantal lokale donaties met een specifieke bestemmingswens, werd een tovertafel voor afdeling De Boerderij aangeschaft. Een tovertafel prikkelt cliënten met onder andere dementie, om actief te zijn met op tafel geprojecteerde bewegende beelden. 

Inmiddels is er een prachtige Brasserie in De Haven gerealiseerd. Wat hier nog ontbrak was een geluidsinstallatie voor zachte achtergrondmuziek. Ook in de centrale hal en bij de Receptie werden  luidsprekers in het plafond geplaatst. Helaas was hier vanuit De Haven geen budget meer voor en om die reden heeft het bestuur van de vrienden gemeend voor financiering zorg te dragen, waardoor cliënten en gasten op een vriendelijke muzikale manier worden verwelkomd.


Namens het bestuur,

J.M.M. van Goethem
Voorzitter

Financieel overzicht 2017

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum